Un estudi de l’IESE cita METALQUIMIA com a model innovador de RSC

 

07.01.2008

Un recent estudi de l’IESE senyala METALQUIMIA com una de les empreses més innovadores d’Europa pel que fa a les pràctiques de Responsabilitat Social Corporativa. La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte pel qual les organitzacions tenen en consideració els interessos de la societat i es responsabilitzen de l’impacte que tenen les seves activitats sobre els clients, proveïdors, treballadors, accionistes, comunitats, etc., i també sobre l’entorn. Aquest compromís va més enllà de les obligacions estatutàries de complir les lleis que té l’empresa, i fa referència a les organitzacions que, d’una manera voluntària, emprenen accions encaminades a millorar la qualitat de vida dels treballadors i les seves famílies, així com la de la comunitat que els envolta i la societat en general.
Més informació