Fundació Metalquimia

 

La Fundació Metalquimia té per objecte fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la nostra societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològi

Cultura, Educació i Creativació per a un món millor.

La Fundació Metalquimia  està inspirada en l’esperit i anhel creativador i en el desig d'intentar contribuir a millorar el nivell educatiu, cultural i social de les persones. La “Creativació” és un neologisme, ideat per un dels patrons fundadors, Josep Lagares, i enregistrat al Registre de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Resulta de la unió dels conceptes Creativitat i Innovació mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules i es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per a convertir-la sistemàticament en innovació.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Metalquimia desenvolupa tant activitats impulsades directament per la pròpia Fundació, com activitats realitzades en  col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, sempre d’acord amb allò que estableix el Patronat de la Fundació i en el marc de la normativa sobre fundacions.per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.

La Fundació Metalquimia desenvolupa les activitats que, de manera no exhaustiva, s’enumeren a continuació:

Realització o col·laboració en accions educatives, formatives, d’impuls o de promoció que fomentin la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora. En aquest aspecte es fa especial èmfasi en aquelles accions dirigides als col·lectius més joves (particularment en termes de creativació, de ciència i tecnologia, d’iniciativa emprenedora i de cultura, amb especial consideració a la música), així com en aquelles accions relacionades amb projectes socials i culturals de l’entorn.

Concessió de beques, premis i  ajuts a persones físiques o jurídiques o a qualsevol entitat que dugui a terme accions o projectes que responguin a les finalitats de la Fundació.

Creació de programes d’ajuts directes o indirectes a entitats, persones necessitades o en risc d’exclusió, incloent les que presentin alguna discapacitat, que els permetin millorar, des d’una perspectiva creativadora, la seva qualitat de vida, fomentant especialment la seva integració social, laboral i/o empresarial.

Realització d'altres activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per a un millor acompliment de les finalitats fundacionals.

 

La Fundació METALQUIMIA es va constituir amb el següent Patronat:

President -  Narcís Lagares i Corominas

Vicepresident - Josep Lagares i Gamero

Secretari - Narcís Lagares i Gamero

Vocal - Anna Maria Gamero i Fauró

El Patronat de la Fundació METALQUIMIA ha nomenat Eulàlia Tomàs i Deig com a Directora general de l'entitat des del seu inici.

Mís informació a www.fundaciometalquimia.org