QDS Process - aquí trobareu més informació

QDS Process

 
QDS Process

QDS Process: (Quick-Dry-Slice) Tecnologia de ruptura per a la curació i assecament accelerat de productes carnis llescats

"QDS Process" és un revolucionari procés de curació accelerada per a productes carnis llescats que s'aplica directament després de l'estofatge al producte llescat, i abans de la llarga i dilatada fase d'assecament i maduració final.

Aquest innovador procés permet reduir dràsticament els temps totals de procés, eliminar les inacabables estades a cambra, simplificar el procés de producció i obtenir una millora significativa de l'eficiència energètica.   

AVANTATGES TECNOLÒGICS

Millora de la regularitat en la qualitat del producte: Les línies QDS Process® controlen de forma individual la variació del pes del producte transportat a cada safata (identificada amb un "tag" de RFID) assegurant una homogeneïtat molt més gran en tot el lot i entre lots.  
Disminució del risc d’alteració del producte:
 L’assecament ràpid i l’elevat grau de control existent a les línies  QDS Process® eliminen la major part de riscos als quals es veu sotmès el producte tradicional en el seu llarg període d’assecament. 
Més seguretat alimentària:
 Tot i que els estudis demostren que el comportament de patògens com Lysteria Monocytogenes, Stafilococcus Aureus i Salmonella és molt similar en el producte QDS Process® i en el producte tradicional, la major regularitat i control sobre el producte i la reducció dels riscos d’alteracions, donen al producte QDS Process® un major grau de seguretat alimentària. 
Flexibilització del procés de R+D:
 L’escurçament de la durada del procés del producte permet augmentar dràsticament l’eficiència del procés de R+D+i. 
Possibilitat de desenvolupar nous productes amb formes diferents a la rodona tradicional:
 El procés tradicional restringeix les formes possibles dels embotits curats a la forma cilíndrica, l’única que garanteix la uniformitat en l’assecament. El QDS Process® permet assecar llesques de producte de qualsevol forma imaginable, tant regular com irregular. 
Possibilitat de desenvolupar nous  productes, la fabricació dels quals no és viable amb el sistema tradicional:
 La curació tradicional requereix que el producte arribi a la fase d’assecament amb un nivell d’aw ja reduït, que eviti la putrefacció en els  primers dies d’assecament. La rapidesa del QDS Process® permet obviar aquest requeriment sense fer malbé el producte, fet que obre la porta al desenvolupament de  nous productes. 
Sense formació de fongs superficials:
 La rapidesa del procés QDS Process® elimina totalment la formació de fongs superficials. 
Millora en el color del producte final:
 El producte  QDS Process® presenta sempre un color més intens i menys marronós que el producte tradicional, fruit d’un menor grau d’oxidació. 
Eliminació de l’encrostat superficial:
 El procés QDS elimina totalment aquest fenomen i permet obtenir una llesca totalment uniforme.  

FUNCIONAMENT DEL PROCÉS QDS En el procés QDS, les llesques congelades després d'un procés previ d'estofatge, se sotmeten a una fase de temperament i assecament ràpid a temperatura i humitat controlades, seguida d'una fase d'assecament i maduració en atmosfera modificada i temperatura controlada, obtenint d'aquesta manera un producte carni final a punt per a la venda (previ envasat al buit o en atmosfera modificada MAP), de textura i propietats homogènies, microbiològicament estable i d'alta qualitat organolèptica.    

FASES DEL PROCÉS

Zona de llescat:
En aquesta zona es llesquen les barres de producte congelat i, mitjançant un joc de cintes mòbils, les llesques es distribueixen sobre una safata perforada de material plàstic sobre la que es realitzarà tot el procés d’assecament. La safata incorpora un tag de RFID que permet identificar-la sense contacte. Cada safata es pesa on-line al principi i un cop està carregada d’embotit, obtenint els pes net inicial.
Zona d’assecament convectiu:
Les safates carregades es traspassen de forma automàtica mitjançant cintes al pis inferior d’un primer túnel d’assecament. Una vegada el pis està completament carregat, aquest ascendeix, deixant el nivell inferior lliure per acollir noves safates. En el seu recorregut ascendent a través del túnel, la safata rep un flux lateral d’aire a temperatura i humitat controlades, que realitza l’assecament de les llesques. Una vegada han arribat al pis superior, les safates són transferides de forma automàtica al pis superior d’un segon túnel, on completaran el procés d’assecament en un recorregut descendent fins el mateix nivell de l’entrada. Durant el procés de transferència entre túnels les safates són novament pesades, cosa que permet calcular la minva a la meitat del procés. Al ser independent la regulació d’aquests dos túnels, aquest pes intermedi permet corregir les condicions d’assecat en cas necessari.
Acumulador-Refredador: A la sortida dels túnels d’assecament QDS, les safates carregades de producte passen a través d’aquesta zona, on reben un flux d’aire fred que redueix ràpidament la temperatura de la llesca, adequant-la a les condicions d’envasament. La torre d’acumulació permet absorbir petites parades de la termoformadora (canvi de film, etc…) sense alterar el temps del procés d’assecament.
Zona d’envasament: A la sortida de l’acumulador es produeix l’ultima pesada, i s’obté el percentatge de minva definitiu. Després, un pòrtic robotitzat retira les llesques de la safata de procés i les diposita sobre la cinta d’entrada del sistema de solapat i preparació per a l’envasament. La configuració d’aquesta zona és totalment variable en funció del format de l’envàs, de l’espai disponible i del grau d’automatització desitjat. Típicament consisteix en un sistema de solapat i formació de la porció a envasar mitjançant cintes mòbils de banda o fil toroïdal i un sistema de col·locació de les porcions als alvèols de la termoformadora, ja siguin cintes o robots.
Condicionadors d’aire: Els condicionadors d’aire de la línia QDS són elements intel•ligents que regulen de forma automàtica la barreja d’aire exterior i recirculat proporcionant una reducció típica del consum energètic en zones temperades al voltant del 30 % respecte l’assecament convencional. Estan dotats també amb capacitat de refrigeració, calefacció i filtratge HEPA.
Zona de rentat, emmagatzematge i transport de safates: Durant el cicle normal de treball, una vegada descarregades, les safates són transportades per un sistema de cintes fins a un túnel de rentat, desinfecció i assecament, situat habitualment en una sala adjacent. Des d’aquí, les safates netes són traslladades novament per un sistema de cintes transportadores fins a la zona de llescat, on reinicien el cicle. En cas de parada de la zona de llescat o al final del dia per a procedir a la neteja de tota la línia, un pòrtic robotitzat recull les safates netes i les diposita formant piles en una cinta magatzem, on romandran fins que es requereixin novament a la zona de llescat.

Capacitat de producció orientativa model estàndard: 400 kg/h per a productes amb 30 minuts d’assecament, 80 mm. de diàmetre i 1,5 mm. de gruix de la llesca de producte fermentat. Per a més informació o altres capacitats de producció, dirigiu-vos a Metalquimia.

Sol·liciti informació

Atenció al client

Per a més informació sobre la capacitat de producció i possibilitats tecnològiques contacteu amb METALQUIMIA

Escriviu-nos a info@metalquimia.com o bé empleneu el formulari de contacte online